*loading*
0908-969 859 /zriaďovatež/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum vožného času Zvolen Dôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnosti 2016/2017Domáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPOspravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníMimoškolská krúžková činnos v šk. roku 2017/2018Rozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVožné pracovné miestaFotoalbum

Dôležité dokumenty školy

www.skolapodnikania.sk/data/download/209/skvp-skratena-verzia.pdf
www.skolapodnikania.sk/data/download/180/organizacna-struktura.pdf
www.skolapodnikania.sk/data/download/175/organizacny-poriadok.pdf
www.skolapodnikania.sk/data/download/204/pracovny-poriadok.pdf
www.skolapodnikania.sk/data/download/206/skolsky-poriadok.pdf

-kompletná verzia ŠkVP je  k dispozícii u riaditeĺa školy