*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšokDôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnostiDomáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosťOspravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodínDenné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Poplatky


Súkromná stredná odborné škola podnikania, Nám. Mládeže 17, 960 01 Zvolen

 

Záväzné pravidlá pre vyberanie poplatkov za kvalitu vzdelávania pre dennú formu štúdia v šk. r. 2017/2018

 

 

-          Poplatok za kvalitu vzdelávania pre dennú formu štúdia v školskom roku 2016/2017 je stanovený na 30 EUR za mesiac /t.j. 300 € ročne/. Poplatok sa platí za obdobie školského roka, neplatí sa počas letných prázdnin.
-         
Ak má žiak schválený individuálny študijný plán, je poplatok stanovený na 40 EUR za mesiac.
-         
Poplatok je splatný do 1. ého dňa v mesiaci, ktorého sa platba týka.
-         
V prípade nástupu žiaka v priebehu mesiaca, je žiak povinný uhradiť poplatok v plnej výške za celý mesiac.
-         
Riaditeľ SSOŠP, po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa,  môže oslobodiť od platenia poplatkov študentov v hmotnej núdzi, študenta z rodiny, v ktorej príjem nedosahuje hranicu životného minima a študentov z detského domova, vo výnimočných prípadoch nadaného študenta, ktorí pochádza zo sociálne a hmotne slabo, nedostatočne zabezpečenej rodiny. Toto oslobodenie písomne oznámi Súkromnej strednej odbornej škole podnikania. Oslobodenie od platenia poplatku za kvalitu vzdelávania sa nevzťahuje na vstupný poplatok.
-          Riaditeľ SSOŠP, po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa môže poplatky znížiť tiež z dôvodu zvýšených nákladov na dopravu pre dochádzajúcich žiakov. Riadi sa podľa platnej smernice
-          V prípade vzniku preplatku na uhradených poplatkoch, tieto Súkromná stredná odborná škola vráti len na základe písomnej žiadosti. Preplatok bude uhradený najneskôr do 15-teho v mesiaci, nasledujúcom po obdržaní žiadosti o vrátenie preplatku.
-         
Predĺženie štúdia nad štandardnú dĺžku štúdia bude študentovi umožnené až na základe uhradenia poplatku na obdobie, ktorého sa predĺženie týka.
-         
Pri nástupe na štúdium, je študent povinný uhradiť vstupný poplatok vo výške 50 EUR. Vstupný poplatok sa počas celého štúdia platí len raz a povinnosť uhradiť ho má každý študent. Splatnosť poplatku je stanovená do 01. 09. , teda pred prvým dňom nastúpenia na štúdium. Vstupný poplatok je nevratný.
-         
V prípade nedoplatku na poplatkoch je Súkromná stredná odborná škola podnikania povinná zaslať študentovi, alebo jeho zákonnému zástupcovi výzvu na úhradu. Ak nedoplatok nebude uhradený ani na základe druhej výzvy Súkromná stredná odborná škola môže študenta podmienečne vylúčiť zo štúdia.
- Tieto pravidlá platia pre študentov, ktorí nastúpili do 1. ročníka v školskom roku 2014/2015.
- Študenti, ktorí nastúpili skôr platia mesačný poplatok vo výške 25 € /10 mesiacov/, t. j. 250 € ročne/.

IBAN školy, na ktorý sa posielajú poplatky:                                                                        
                                                                      SK49 6500 0000 0000 2030 8168
, var. symbol: dátum narodenia žiaka