*loading*
0908-969 859 /zriaďovatež/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum vožného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019Dôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnosti 2016/2017Domáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnos v šk. roku 2017/2018Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVožné pracovné miestaFotoalbum

Rada školy

Rada školy:

RNDr. Pavel Michalík-predseda - za zriaďovateža
Ing. Zuzana Necpálová- za učitežov
PaedDr. Miroslav Gálik- za zriaďovateĺa
Ing. Anna Sýkorová- za učitežov
Mgr. Iveta Michalíková- za nepedagogických zamestnancov
Ing. Eva Konôpková- za zriaďovateža
Bc. Nikola Sadloňová- za zriaďovateža
Zdena Filanderová za rodičov
Andrea Ligasová-za rodičov
źubica Ilčíková- za rodičov
Maxmilián Sokol za žiakov