Načítavam...
Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

O škole

                                                                                                                            CLIP O ŠKOLE:


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA


Sídlo školy: v budove IX.ZŠ, ul. Námestie mládeže 587/17, Zvolen /vchod je z Nográdyho ulice/

Škola zahájila svoju činnosť v školskom roku  2009 / 2010

 

Sídlo školy je v priestoroch IX. ZŠ vo Zvolene (sídlisko Zvolen-Západ)
Na škole študuje 100- 120 študentov

Študijný odbor - škola podnikania /6341 M/


Číslo účtu: 203 081 68/6500

IBAN:SK49 6500 0000 0000 2030 8168


Škola  je zaradená do siete škôl Ministerstva školstva SR a je oprávnená poskytovať úplné stredoškolské vzdelanie v odbore "škola podnikania" /ISCED 3A/ v súlade s platnou legislatívou SR

Číslo rozhodnutia MŠ SR: CD-2008-12564/26665-1:917


Zriaďovateľ školy: Kongruencia spol. s r.o., Mateja Bela 2393/7,ZvolenO škole

Sídlo školy  je na Námestí mládeže 578/17 /vchod je z Nográdyho ulice/ vo Zvolene.

Škola vzdeláva  študentov  4 ročnom študijnom odbore „škola podnikania“

Absolventi školy získajú úplne stredoškolské odborné vzdelanie ukončené maturitou


O štúdiu

Nosné predmety na našej škole sú : ekonomika, účtovníctvo,  informačné technológie, marketing, manažment, podnikanie, právo, cvičná firma a  pod. Počas štúdia pripravujeme študentov na obhajobu certifikátu v písaní na počítači, a  tiež majú možnosť získať certifikát z účtovníctva.

Dôraz kladieme na výuku cudzích jazykov anglický jazyk, nemecký jazyk

Umožňujeme študentom bezplatné doučovanie v predmetoch, v ktorých budú potrebovať zlepšiť  si svoje vedomosti (jazyk anglický, účtovníctvo....).

Umožňujeme aj individuálnu formu štúdia v odôvodnených prípadoch (šport, reprezentácia SR).

Študentom škola umožňuje počas štúdia na škole  urobiť  vodičský preukaz.

Počas štúdia pripravujeme našich študentov na pokračovanie v štúdiu na vysokých školách na smery ekonomické (ekonómia, medzinárodné podnikanie) a humanitné (právo, psychológia, sociálna práca)

Zabezpečujeme  bezplatne pre našich študentov 3 týždňovú stáž v zahraničí (Veľká Británia, Taliansko, Španielsko)  za účelom získania zahraničných pracovných a odborných skúseností a zdokonalenia sa v cudzom jazyku.  Škola zabezpečuje celú stáž /dopravu, ubytovanie, stravovanie, kultúrny program aj vreckové/ pre  študentov bezplatne.

Každoročne sa prostredníctvom predmetu Cvičná firma zúčastňujeme medzinárodných aj slovenských  „Veľtrhov cvičných firiem“ pomocou týchto aktivít sa naši študenti učia ako správne podnikať, s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky v podnikaní a zároveň sa učia predchádzať chybám.


Duálne vzdelávanie

Škola realizuje duálne vzdelávanie pre našich študentov. Študenti, ktorí sa do neho zapoja budú počas celého štúdia určitú časť vzdelávania realizovať priamo na pracovisku u budúceho zamestnávateľa.


Mimoškolské aktivity

Okrem vyučovania zabezpečuje prednášky, exkurzie, besedy, športové súťaže a  lyžiarske zájazdy.

Úzko spolupracujeme so  Súkromným centrom voľného času vo Zvolene, v ktorom organizujeme pre študentov voľno časové aktivity a poskytujeme pre našich študentov zľavy.

Študenti majú možnosť bezplatne využívať aj veľmi dobre vybavenú profesionálnu posilňovňu, ktorá sa nachádza v budove školy.


Prijímacie pohovory

Študenti budú  prijímaní na našu školu v súlade s platnou legislatívou. Podmienky prijatia nájdete na našej webovej stránke.


Financovanie

Poplatok je 50 € zápisné , platí sa len pri zápise žiaka do 1. ročníka.

Poplatok za kvalitu vzdelávania za žiaka na rok 2019/2020 je 30,- € mesačne / v individuálnych prípadoch je možné zníženie výšky poplatku na základe rozhodnutia zriaďovateľky školy, prípadne odpustenie poplatku  - udelenie sociálneho štipendia/

www.skolapodnikania.sk/data/download/233/letacik.pdf

  


Partneri

Europsky socialny fondMinisterstvo školstvaErasmus plusSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty
Continental ZvolenPortasSŠUPCargoCreefoxMesto Zvolen