*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšokDôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnostiDomáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosťOspravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodínDenné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

O škole

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA


Sídlo školy: v budove IX.ZŠ, ul. Námestie mládeže 587/17, Zvolen /vchod je z Nográdyho ulice/

Škola zahájila svoju činnosť v školskom roku  2009 / 2010

 

Sídlo školy je v priestoroch IX. ZŠ vo Zvolene (sídlisko Zvolen-Západ)
Na škole študuje 100- 120 študentov


Škola  je zaradená do siete škôl Ministerstva školstva SR a je oprávnená poskytovať úplné stredoškolské vzdelanie v odbore "škola podnikania" /ISCED 3A/ v súlade s platnou legislatívou SR

Číslo rozhodnutia MŠ SR: CD-2008-12564/26665-1:917


Zriaďovateľ školy: Kongruencia spol. s r.o., Mateja Bela 2393/7,Zvolen


Informácie o škole:

Dĺžka štúdia:   4 roky- denné štúdium pre absolventov základných škôl

Vstupné požiadavky:  Úspešné ukončenie 9. roč. ZŠ /pre denné štúdium/

Spôsob ukončenia štúdia:  Maturitná skúška v študijnom odbore " 6341 6 škola podnikania"

Doklad o vzdelaní: Vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie (ISCED 3A)


Ostatné informácie o škole môžete získať v zmysle Zákona211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám získate písomne, elektronicky, alebo osobne na sekretariáte školy počas pracovných dní v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod.Vízia školy: Vychovávať všestranne rozhľadeného absolventa uplatniteĺného na trhu práce doma aj zahraničí, hlavne ekonomických smeroch, podnikaní a financiách


Možnosti uplatnenia po ukončení štúdia:       

1. Štúdium na vysokej škole ekonomických a humanitných smerov na Slovensku a v zahraničí

2. Samostatne zárobkovo činná osoba 

3. Zamestnanec Okrem štandardných foriem vzdelávania a znalostí škola poskytuje navyše nasledovné možnosti:

1. Možnosť získať počas štúdia vodičský preukaz

2. Možnosť spraviť si štátnu záverečnú skúšku z anglického jazyka

3. Možnosť bezplatnej mimoškolskej činnosti v rámci Súkromného centra voľného času /tanečná, hudobná, športová, jazyková/

4. Orientácia na výchovu absolventa "finančne gramotného"

 5. Škola zabezpečuje odbornú prax v súkromných firmách a inštitúciách štátnej a verejnej správy a tiež umožní študentom 3- týždňové  zahraničné stáže. /Veľká Británia, Taliansko, Španielsko/

 

 

Ubytovanie pre študentov na internáte

 

Škola zabezpečuje ubytovanie vo vynovenom školskom internáte  v dvoj a trojposteľových izbách v rámci bunky so sociálnym zariadením.

 

Viac informácii nájdete na stránke:

http://new.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat