Načítavam...

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Kritéria prijímacieho konania na SSOŠP 2020/2021

Prijímacie konanie sa na našej škole uskutoční od 19.mája do 30. júna 2020. Škola môže prijať 27 študentov v študijnom odbore 6341 M "škola podnikania". Prijatých bude prvých 27 uchádzačov na základe študijných výsledkov v ZŠ a ďalších kritérií /viď príloha Kritéria prijímacieho konania/. Zverejnené výsledky prijímacieho konania budú 21. mája na www.skolapodnikania.sk a na vchodových dverách školy. Hodnotené budú nasledovné predmety: povinné predmety- Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, profilové predmety- Informatika, Anglický  jazyk, Vlastiveda /geografia/, doplnkové predmety- Dejepis, Občianska náuka. Prijatí uchádzači odošlú do školy Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium plus podpisané Zaväzné podmienky štúdia v SSOŠP do 4.6 /naskenované e-mailom, alebo poštou, príp. po dohode s riaditeľom školy osobne/. Neprijatí uchádzači môžu do 8. júna podať odvolanie. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude doručené do 12. júna záujemcovi o štúdium.
Nižšie v prílohách nájdete všetky potrebné dokumenty a tlačivá.

Všetky tlačivá a dokumenty si po dohode môžete vyzdvihnúť tiež v budove školy! /0908 969 859/


Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka na SSOŠP Zvolen- 2020/2021

Záväzné podmienky  štúdia v SSOŠP


Záväzné prehlásenie o nastúpení na štúdium pre prijatých záujemcov


Odvolanie neprijatých záujemcov o štúdiumRozhodnutie MŠ VVaŠ SR o prijímacom konaní na stredných školách

Partneri

Continental Zvolen - partner duálneho vzdelávaniaPortas s.r.o.-partner duálneho vzdelávaniaSSUŠ Zvolen- partner duálneho vzdelávaniaDuálne vzelávanieC.S Cargo Slovakia
Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty