*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšokDôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnostiDomáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosťOspravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodínDenné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Zahraničné projekty

1. Stáž našich študentov vo Veľkej Británii- 2014- koordinátor projektu RNDr. Pavel Michalík
Študenti našej školy absolvovali stáž vo Veľkej Británii v anglickom meste Portsmouth v čase od 15.9. do 5.10. 2013. Stáž s názvom "Príprava na úspešné uplatnenie v praxi prostredníctvom mobility študentov našej školy" bola financovaná v rámci Programu celoživotného vzdelávania a financovaná Európskou komisiou. Študenti sa v rámci stáže zdokonalovali v zručnostiach súvisiacich s ich štúdiom, spoznávali kultúru, históriu a zvyklosti cudzej krajiny. Pracovali v rôznych spoločnostiach /počítačových, charitatívnych, vzdelávacích a pod./. Okrem toho sa zdokonalovali v anglickom jazyku a komunikácii, čo im určite pomôže nielen na maturitnej skúške, ale aj v osobnom živote. Na stáži ich sprevádzali Mgr. M. Divok a Mgr. R. Divoková a boli im nápomocní pri nielen na výletoch, ale aj na pracoviskách. Študenti mali komplet všetko hradené z grantu /cestu,ubytovanie, stravu, zabezpečenie praxe aj dopravu na pracovisko. Na záver získali certifikáty Europass Mobility a Work Experience Certifikate,
Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy, ale aj celého regiónu, ktorému určite hanbu neurobili!!!
Stáž bola kompletne hradená z prostriedok Európskej únie!!!
2.Stáž našich študentov v Taliansku- 2015- koordinátor projektu RNDr. Pavel Michalík
 V školskom roku 2014/2015 sme opäť získali v rámci programu Celoživotného vzdelávania grant na trojtýždňovú stáž do Talianskeho Milána. Stáž prebehla  prebehla  od 18.1. do 8.2. 2015. Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Erasmus plus a mal názov "Mobilita študentov našej školy, ako predpoklad ich úspešného uplatnenia v zamestnaní". Napriek istým technickým problémom veríme, že bol projekt pre študentov prínosný, zdokonalili sa v cudzom jazyku a osvojili si odborné postupy v rámci krajiny, ktorá je členom EÚ. Na stáži študentov sprevádzali Mgr. Terézia Števove a Ing Petra Vanková. Chceli by sme sa im aj touto cestou poďakovať za trpezlivosť a profesionálny prístup pri riešení konfliktných situácií. Študenti mali podobne ako vlani hradené komplet všetko.Veríme, že zahraničná skúsenosť bola pre všetkých prínosná.
Fotografie zo stáže nájdete vo fotoalbume.
Stáž bola kompletne hradená z prostriedok Európskej únie!!! Študenti neplatili nič.
3. Aktívna účasť na 18. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave v novembri 2015- Ing. Sýkorová
4.
Aktívna účasť na 19. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave v novembri 2016, 1 miesto v kategórii Logo firmy- WOOD ART s.r.o.- Mgr. Šujanská
5. Stáž našich študentov v Španielsku Erasmus plus- 2016- koordinátor projektu RNDr. Pavel Michalík
V školskom roku 2016/2017 sme realizovali zahraničnú stáž v španielskej Granade od 22.10 do 12. 11.2016 v rámci programu Erasmus plus. Stáž bola financovaná z prostriedkov EÚ. Študenti mali celú stáž komplet hradenú. Na záver získali certifikáty Europass Mobility a "Certificate of recognition for acquired experience and competences" od nášho zahraničného partnera. Stáž bola realizovaná v súlade ECVET a žiaci na nej získali odborné vedomosti z fungovania firiem v zahraničí a zdokonalili sa v cudzom jazyku. Bola to zatiaľ  najvydarenejšia stáž organizovaná našou školou. Študentov na stáži sprevádzali PaedDr. Pavel Igríni a Mgr. Oľga Fedotová. Aj im patrí vďaka za bezproblémový priebeh stáže. Vo voľnom čase absolvovali tématické zájazdy v Gibraltari v Cordóbe, chodili aj k moru. Zo stáže si odniesli veľa zážitkov a skúseností, ktoré veríme, že zužitkujú v ďalšom štúdiu aj po jeho ukončení.
6. Projekt e Twinning- s PriMat- Střední škola podnikatelská- Frýdek Místek- "Učíme sa podnikať- 2017"- koordinátor projektu Mgr. Renáta Šujanská