*loading*
0908-969 859 /zriaďovatež/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum vožného času Zvolen Dôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnosti 2016/2017Domáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPOspravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníMimoškolská krúžková činnos v šk. roku 2017/2018Rozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVožné pracovné miestaFotoalbum

Ceny zriaďovatežky školy pre žiaka s najlepším prospechom

Cenu zriaďovatežky za dochádzku a prospech za 1.polrok šk. r. 2017/2018
- tablet dostala Romana Mackovová 4.A
- aktívny bezdrôtový reproduktor dostala Klaudia Klamárová 3.A
Gratulujeme!!!

hlavná stránka | spä na správy | Zdielaj