*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšokDôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnostiDomáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosťOspravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodínDenné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Denné štúdium

Denná forma vzdelávania v študijnom odbore : Škola podnikania
Školský rok 2015/2016
 
 
1. Poplatky: 50 € jednorázový vstupný poplatok na začiatku štúdia, 300 € ročne počas štúdia, študenti s individuálnym učebným plánom 400 € ročne. /platí pre študentov 1. ročníka.
Číslo účtu: 20308168/6500 Poštová banka
Variabilný symbol: dátum narodenia študenta vo forme -  ddmmrrrr /napr. 03071993/
Špecifický symbol: mesiac a rok za ktorý sa platba uhrádza / napr. september 2014/
2. Doba trvania štúdia: 4 roky
3. Absolventi tohto študijného odboru získajú tieto kompetencie:
- praktické ovládanie manažérskych, vý­konných a praktických činností zamerania študijného odboru,nadobudnú profesionálne kompetencie a tak ľahší vstup do sféry práce v oblasti podnikania
- vzdelávanie  v minimálne  dvoch cudzích  jazykoch, získajú efektívne komunikačné schopností
- ovládanie agendy personálneho manažmentu, získajú znalosti v oblasti práva, ekonomiky, bankovníctva.
- zručnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií  
- znalosti v oblasti spracovania účtovníctva, ekonomiky a marketingu.
4. Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
5. Vyučovací jazyk: slovenský
6. Miesto vyučovania – Nám. mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
7. Možnosť uplatnenia absolventov:
- profesie v rôznych podnikateľských subjektoch a inštitúciách, štátnej správy, kde sa vyžaduje schopnosť samostatnej praktickej činnosti s vyššou úrovňou teoretickej a praktickej prípravy,
riadenie malého a stredného podniku
- založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti a riadenie podnikovej činnosti,
- ďalšie štúdium na vysokej škole,ekonomického, príp. právnického smeru.